0
აღჭურვილობა
მოტოციკლები
აღჭურვილობა
ნაწილები და აქსესუარები
სასაჩუქრე
სტილი
ბრენდები
ფასდაკლება
მთავარი / მაღაზია / ზურგჩანთა / OJ TWIN ჩანთა

 

 
ფიზიკური
იურიდიული


 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • Jule
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1900
 • 1901
 • 1902
 • 1903
 • 1904
 • 1905
 • 1906
 • 1907
 • 1908
 • 1909
 • 1910
 • 1911
 • 1912
 • 1913
 • 1914
 • 1915
 • 1916
 • 1917
 • 1918
 • 1919
 • 1920
 • 1921
 • 1922
 • 1923
 • 1924
 • 1925
 • 1926
 • 1927
 • 1928
 • 1929
 • 1930
 • 1931
 • 1932
 • 1933
 • 1934
 • 1935
 • 1936
 • 1937
 • 1938
 • 1939
 • 1940
 • 1941
 • 1942
 • 1943
 • 1944
 • 1945
 • 1946
 • 1947
 • 1948
 • 1949
 • 1950
 • 1951
 • 1952
 • 1953
 • 1954
 • 1955
 • 1956
 • 1957
 • 1958
 • 1959
 • 1960
 • 1961
 • 1962
 • 1963
 • 1964
 • 1965
 • 1966
 • 1967
 • 1968
 • 1969
 • 1970
 • 1971
 • 1972
 • 1973
 • 1974
 • 1975
 • 1976
 • 1977
 • 1978
 • 1979
 • 1980
 • 1981
 • 1982
 • 1983
 • 1984
 • 1985
 • 1986
 • 1987
 • 1988
 • 1989
 • 1990
 • 1991
 • 1992
 • 1993
 • 1994
 • 1995
 • 1996
 • 1997
 • 1998
 • 1999
 • 2000
 • 2001
 • 2002
 • 2003
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
1)დააჭირეთ 'SMS კოდი'
2)ჩაწერეთ კოდი და დააჭირეთ რეგისტრაციას
წესები და პირობები

სტანდარტული პირობები ვებგვერდისთვის:

1. ზოგადი დებულებანი

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის, ტერმინებში: ა) „კომპანია“ მოიაზრება ვებგვერდის მფლობელი საწარმო შპს „პიტსტოპ მოტო“, ს/კ 405046098; ბ) მომხმარებელი - პირი, რომელიც გადის რეგისტრაციას / შედის ვებგვერდზე; გ) პროდუქცია - ნებისმიერი ნივთი თუ მომსახურება, რომელსაც სთავაზობს კომპანია მომხმარებელს; დ) ვებგვერდის ანგარიში - მომხმარებლის ვებგვერდის ანგარიში, რომელსაც იყენებს მომხმარებელი რეგისტრაციის შემდეგ.

1.2 ვებგვერდზე შესული/რეგისტრირებული მომხმარებელი ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ რეგისტრირებისთვის მიწოდებული მონაცემები ნამდვილია. საწინააღმდეგოს დამტკიცების შემთხვევაში, კომპანია უფლებას იტოვებს, ცალმხრივად მოშალოს წინამდებარე ხელშეკრულება და გააუქმოს მომხმარებლის რეგისტრაცია.

1.3 ვებგვერდზე რეგისტრაციის უფლება აქვს ნებისმიერ ქმედუნარიან პირს (მაშასადამე, 18 წლის ასაკიდან, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად).

1.4 მომხმარებელი თავად არის პასუხისმგებელი, თუკი მისი მოწყობილობით/მისი ანგარიშით, სხვა პირი ისარგებლებს. ასეთ შემთხვევაში, კომპანიას არ ეკისრება ვალდებულება, გადაამოწმოს, თუ ვინ არის შესული მომხარებლის სახელით.

1.5 მომხმარებლის ანგარიშთან მიმართებით რაიმე ხარვეზის (ასევე, მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაკარგვის და სხვ.) შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია კომპანიას.

1.6 კომპანია ფლობს ყველა უფლებას ვებგვერდზე განთავსებულ კონტენტზე და მომხმარებელს არ აქვს მისი იმგვარად გამოყენების უფლება, რომ მესამე პირთათვის როგორც მომხმარებლის უფლება იქნეს აღქმული.

1.7 ანგარიშის შექმნა გულისხმობს, რომ მომხმარებელი ინფორმირებულია / გაცნობილია ამ ხელშეკრულების / პირობებს და ნების თავისუფალი გამოვლენის ფარგლებში აცხადებს თანხმობას ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია

2.1 პროდუქცია განთავსებულია ვებგვერდზე.

2.2 შესაძლებელია, რომ ეკრანის / ფოტოგრაფიის ტექნიკური საშუალებები ზუსტად არ ასახავდეს ფოტოზე პროდუქციის ზომას. შესაბამისი ინფორმაცია მითითებული იქნება პროდუქციის აღწერილობაში.

2.3 პროდუქცია რომელიც მოცემულია ვებგვერდზე,  შესაძლებელია გამოიყენებულ იქნეს მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარების და არაკომერციული მიზნებისთვის. მომხმარებელს არ აქვს, უფლება შეცვალოს ნებისმიერი მატერიალური/ციფრული მასალა, რომელიც ვებგვერდიდან არის დაბეჭდილი / გადმოწერილი.

2.4 პროდუქციის არჩევა / ყიდვა ნიშნავს მის მოწონებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია შეკითხვა დაუსვას კომპანიას.

3. პროდუქციის შეძენა, მიწოდება და ჩაბარება

3.1 კომპანიას აქვს უფლება დამატებით მოითხოვოს მომხმარებლის პირადობის დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტაცია.

3.2 პროდუქციის შეძენისთვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების ოთხი მეთოდი: ა) ინვოისი (გაგზავნილი) და საბანკო გადარიცხვა; ბ) ადგილზე გადახდა (მათ შორის, საბარათე ტრანზაქციით); გ) სასაჩუქრე ბარათით გადახდა და დ) განვადება. თუ პროდუქციის შეძენისთვის მომხმარებელი ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, მაშინ მან უნდა წარმოადგინოს საგადახდო დავალება. დასაშვებია ანგარიშსწორება ნაღდი წესით, რა შემთხვევაშიც, მომხმარებელმა ანგარიშსწორება უნდა განახორციელოს ადგილზე, კომპანიის ოფისში (ანალოგიური ეხება საბარათე ტრანზაქციასაც). სასაჩუქრე ბარათით და განვადებით ანგარიშსწორების საკითხი მოცემულია ამ ხელშეკრულების შესაბამის მუხლებში.

3.3 მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს პროდუქციის მიწოდება კომპანიის მხრიდან. მიწოდება ხდება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელს განხორციელებული აქვს ანგარიშსწორება შესაბამისი ოდენობით.

3.4 კომპანია მომხმარებელს პროდუქციას აწვდის ანგარიშსწორების განხორციელდებიდან ორიდან შვიდი სამუშაო დღის ჩათვლით. სამუშაო დღეში ითვლება დღეები ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ რომელიმე დღეს არ დაემთხვა საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრული უქმე დღე.

3.5 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი თავად უზრუნველყოფს პროდუქციის მიტანას მაღაზიიდან დანიშნულების ადგილამდე, პროდუქციის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება კომპანია.

3.6 პროდუქციის შეძენის შემდეგ მომხმარებელს მიუვა სმს კოდი. პროდუქციის ჩაბარებისას მომხმარებელი უდასტურებს კურიერს აღნიშნულ კოდს (რომელიც უშუალოდ მომხმარებელს ეგზავნება) და ამ კოდის დადასტურებით იბარებს პროდუქციას.

3.7 პროდუქციის ჩაბარებისას მომხმარებელი სმს კოდის დადასტურებით ადასტურებს, რომ მას არ გააჩნია პროდუქციასთან მიმართებით რაიმე პრეტენზია და რომ პროდუქცია არ არის ნაკლის შემცველი. ანალოგიურად ადასტურებს მომხმარებელი ნაკლის არარსებობას, თუ იგი ჩაიბარებს შესაბამის პროდუქციას.

3.8 პროდუქციის ადგილზე დათვალიერების შემთხვევაში, მომხმარებელი ხელს მოაწერს აქტს, რომლითაც დაადასტურებს, რომ გაეცნო პროდუქციას და არ აქვს რაიმე სახის პრეტენზია.

4. გარანტიის არარსებობა

პროდუქციას არ მოჰყვება გარანტია. აღნიშნული არ გულისხმობს ნაკლს, რომელიც მოწესრიგებულია ამავე ხელშეკრულებით.

5. ნაკლის საკითხი

5.1 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დაადასტურებს, რომ პროდუქციას გააჩნია ქარხნული ნაკლი / წუნი, კომპანია დაიბრუნებს პროდუქციას. დადასტურება უნდა მოხდეს არა მომხმარებლის შეხედულებით, არამედ, კომპეტენტური ორგანოს / პირის / უწყების დასკვნით.

5.2 ქარხნული ნაკლის / წუნის შემთხვევაში, კომპანია დაიბრუნებს პროდუქციას უსასყიდლოდ. თუ მომხმარებლის სურვილი იქნება პროდუქციის გამოცვლა, მაშინ ერთი მხრივ, წინასწარ უნდა შეუთანხმოს კომპანიას აღნიშნულის თაობაზე, მიიღოს კომპანიისგან შესაბამისი დასტური და მეორე მხრივ, თავად უზრუნველყოს პროდუქციის მიწოდება უკან, კომპანიაში.

5.3 ნივთის უკან დაბრუნების ვადა არის სამი კალენდარული დღე.

5.4 ნივთის დაბრუნება ან გადაცვლა კომპანიის მიერ მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წარადგენს შესაბამის გადახდის დოკუმენტს (საგადახდო დავალება, ქვითარი და სხვ., რაც დაადასტურებს მის მიერ კომპანიასთან განხორციელებულ ანგარიშსწორებას).

6. სასაჩუქრე ბარათი

6.1 სასაჩუქრე ბარათი არის კომპანიის მიერ შეთავაზებული ბარათი მომხმარებლებისთვის, სადაც გათვალისწინებულია კონკრეტული თანხის ოდენობა, რის ფარგლებშიც შეუძლია მომხმარებელს, რომ შეიძინოს პროდუქცია.

6.2 სასაჩუქრე ბარათზე არსებული თანხის (სრული ან ნაწილობრივი სახით) ფულადი სახით მიღება დაუშვებელია.

6.3 სასაჩუქრე ბარათის მაქსიმალური მოქმედების ვადაა 3 თვე.

6.4 სასაჩუქრე ბარათის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, იგი უქმდება და მომხმარებელი ვეღარ მოახდენს პროდუქციის შეძენას.

6.5 სასაჩუქრე ბარათის ეტაპობრივი გამოყენება დაუშვებელია. ერთხელ გამოყენებული სასაჩუქრე ბარათი (მიუხედავად გამოყენებული თანხის ოდენობისა და პერიოდულობისა) კარგავს ძალას და მისი მეორედ გამოყენება მომხმარებლის მიერ დაუშვებელია.

7. განვადება

განვადების შემთხვევაში მომხმარებელი ხელშეკრულებას დებს ბანკთან, ხოლო ბანკსა და კომპანიას შორის ურთიერთობის საკითხი წესრიგდება შესაბამისი ხელშეკრულებით.

8. პასუხისმგებლობა

8.1 იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნა მომხმარებლის მხრიდან ვებგვერდის საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ გამოყენებას და ამით კომპანიას მიადგა ზიანი (ან კომპანიის მიმართ დაიწყება ნებისმიერი სახის სამართლებრივი წარმოება), მომხმარებელი იქნება ვალდებული, აანაზღაუროს ზიანი და ასევე, უზრუნველყოს, რომ სამართლებრივი წარმოებით არ შეჩერდეს კომპანიის საქმიანობა.

8.2 ვებგვერდის ტექნიკური (ასევე, დროებითი) გაუმართაობა არ წარმოადგენს კომპანიის პასუხისმგებლობის საფუძველს. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებლის უფლებები არ იქნება დარღვეული კომპანიის მხრიდან.

8.3 კომპანია თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი პირი კომპანიისგან შეძენილი პროდუქციით მიიღებს გარკვეულ ზიანს. ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ წინასწარვე ცნობილია მომხმარებლისთვის.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაშვებია ნებისმიერ დროს.

9.2 მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილის შემთხვევაში, იგი აღნიშნულის თაობაზე ატყობინებს კომპანიას ელ. ფოსტის საშუალებით. კომპანია ასეთ დროს ვალდებულია, ინფორმაციის მიღებიდან გონივრულ ვადაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3 კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.4 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მხრიდან დაირღვევა ხელშეკრულება, კომპანიას უფლება აქვს, ხელშეკრულების შეწყვეტასთან ერთად მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ასევე დააკისროს მომხმარებელს პირგასამტეხლო, ორი ათასი ლარის ოდენობით.

10. კომუნიკაცია

მხარეები ერთმანეთთან კომუნიკაციას განახორციელებენ ფოსტის, ტელეფონის ან/და ელ. ფოსტის საშუალებით. კომპანია თუ არ დაუდასტურებს მომხმარებელს მისგან მისულ ელ. ფოსტას (კომპანიის ელ. ფოსტაა: pitstopmoto@outlook.com), მაშინ ჩაითვლება, რომ კომპანიას არ მიუღია იგი. ასეთ დროს, მომხმარებელს შესაძლებლობა გააჩნია, სატელეფონო საშუალებით დააზუსტოს საკითხი. ამასთან, კომპანიის მიერ გაგზავნილი ელ. ფოსტის (სმს-ის) შემთხვევაში, იგი გაგზავნილად ითვლება გაგზავნის მომენტიდან. სხვა შემთხვევაში, მომხმარებლის ვალდებულებაა, დაადასტუროს განსხვავებული მოცემულობა.

11. დაუძლეველი ძალა

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ვალდებულებისგან, თუ სახეზე იქნა დაუძლეველი ძალა.

11.2 კომპანია იტოვებს უფლებას, გააუქმოს შეკვეთა დაუძლეველი ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევისას. აღნიშნულის შესახებ კომპანია აცნობებს მომხმარებელს მათ მიერ მითითებული საკონტაქტო საშუალების გზით. ასეთ დროს კომპანია თავისუფლდება რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობისგან, ხოლო გადახდილი თანხა უბრუნდება მომხმარებელს.

11.3 დაუძლეველი ძალის შესახებ მხარე ვალდებულია, მეორე მხარეს აცნობოს ასეთი დაუძლეველი ძალის დადგომიდან ოცდაოთხი საათის მანძილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ დაუძლეველ ძალას არ აქვს მხარისთვის ადგილი.

11.4 დაუძლეველი ძალის აღმოფხვრის შემდეგ მხარეთა შორის დათქმული პირობებით გრძელდება ურთიერთობა.

12. პერსონალური მონაცემები

12.1 მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით იგი კომპანიას აწვდის თავის პერსონალურ მონაცემებს.

12.2 მომხმარებელი კომპანიას პერსონალურ მონაცემებს აწვდის საკუთარი სურვილის საფუძველზე.

12.3 მომხმარებელი ინფორმირებულია, რომ კომპანიას უფლება აქვს, პერსონალური მონაცემები დაამუშაოს შეხედულებისამებრ.

12.4 კომპანია ასევე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი მომხმარებელი გამოიყენებს სხვის პერსონალურ მონაცემებს.

12.5 კომპანია თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი მომხმარებელი არასწორად მიუთითებს თავის პერსონალურ მონაცემს.

12.6 კომპანია უფლებას იტოვებს, მომხმარებელს მის მიერ დატოვებულ მობილურის ნომერზე გაუგზავნოს შეტყობინება შეკვეთის სტატუსის შესახებ, ასევე, პირდაპირი მარკეტინგის (სხვადასხვა სარეკლამო) მიზნით.
1)დააჭირეთ 'SMS კოდი'
2)ჩაწერეთ კოდი და დააჭირეთ რეგისტრაციას
წესები და პირობები

სტანდარტული პირობები ვებგვერდისთვის:

1. ზოგადი დებულებანი

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის, ტერმინებში: ა) „კომპანია“ მოიაზრება ვებგვერდის მფლობელი საწარმო შპს „პიტსტოპ მოტო“, ს/კ 405046098; ბ) მომხმარებელი - პირი, რომელიც გადის რეგისტრაციას / შედის ვებგვერდზე; გ) პროდუქცია - ნებისმიერი ნივთი თუ მომსახურება, რომელსაც სთავაზობს კომპანია მომხმარებელს; დ) ვებგვერდის ანგარიში - მომხმარებლის ვებგვერდის ანგარიში, რომელსაც იყენებს მომხმარებელი რეგისტრაციის შემდეგ.

1.2 ვებგვერდზე შესული/რეგისტრირებული მომხმარებელი ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ადასტურებს, რომ რეგისტრირებისთვის მიწოდებული მონაცემები ნამდვილია. საწინააღმდეგოს დამტკიცების შემთხვევაში, კომპანია უფლებას იტოვებს, ცალმხრივად მოშალოს წინამდებარე ხელშეკრულება და გააუქმოს მომხმარებლის რეგისტრაცია.

1.3 ვებგვერდზე რეგისტრაციის უფლება აქვს ნებისმიერ ქმედუნარიან პირს (მაშასადამე, 18 წლის ასაკიდან, ასევე, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესის შესაბამისად).

1.4 მომხმარებელი თავად არის პასუხისმგებელი, თუკი მისი მოწყობილობით/მისი ანგარიშით, სხვა პირი ისარგებლებს. ასეთ შემთხვევაში, კომპანიას არ ეკისრება ვალდებულება, გადაამოწმოს, თუ ვინ არის შესული მომხარებლის სახელით.

1.5 მომხმარებლის ანგარიშთან მიმართებით რაიმე ხარვეზის (ასევე, მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების დაკარგვის და სხვ.) შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მიაწოდოს ინფორმაცია კომპანიას.

1.6 კომპანია ფლობს ყველა უფლებას ვებგვერდზე განთავსებულ კონტენტზე და მომხმარებელს არ აქვს მისი იმგვარად გამოყენების უფლება, რომ მესამე პირთათვის როგორც მომხმარებლის უფლება იქნეს აღქმული.

1.7 ანგარიშის შექმნა გულისხმობს, რომ მომხმარებელი ინფორმირებულია / გაცნობილია ამ ხელშეკრულების / პირობებს და ნების თავისუფალი გამოვლენის ფარგლებში აცხადებს თანხმობას ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქცია

2.1 პროდუქცია განთავსებულია ვებგვერდზე.

2.2 შესაძლებელია, რომ ეკრანის / ფოტოგრაფიის ტექნიკური საშუალებები ზუსტად არ ასახავდეს ფოტოზე პროდუქციის ზომას. შესაბამისი ინფორმაცია მითითებული იქნება პროდუქციის აღწერილობაში.

2.3 პროდუქცია რომელიც მოცემულია ვებგვერდზე,  შესაძლებელია გამოიყენებულ იქნეს მხოლოდ თქვენი პირადი მოხმარების და არაკომერციული მიზნებისთვის. მომხმარებელს არ აქვს, უფლება შეცვალოს ნებისმიერი მატერიალური/ციფრული მასალა, რომელიც ვებგვერდიდან არის დაბეჭდილი / გადმოწერილი.

2.4 პროდუქციის არჩევა / ყიდვა ნიშნავს მის მოწონებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია შეკითხვა დაუსვას კომპანიას.

3. პროდუქციის შეძენა, მიწოდება და ჩაბარება

3.1 კომპანიას აქვს უფლება დამატებით მოითხოვოს მომხმარებლის პირადობის დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტაცია.

3.2 პროდუქციის შეძენისთვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების ოთხი მეთოდი: ა) ინვოისი (გაგზავნილი) და საბანკო გადარიცხვა; ბ) ადგილზე გადახდა (მათ შორის, საბარათე ტრანზაქციით); გ) სასაჩუქრე ბარათით გადახდა და დ) განვადება. თუ პროდუქციის შეძენისთვის მომხმარებელი ახორციელებს უნაღდო ანგარიშსწორებას, მაშინ მან უნდა წარმოადგინოს საგადახდო დავალება. დასაშვებია ანგარიშსწორება ნაღდი წესით, რა შემთხვევაშიც, მომხმარებელმა ანგარიშსწორება უნდა განახორციელოს ადგილზე, კომპანიის ოფისში (ანალოგიური ეხება საბარათე ტრანზაქციასაც). სასაჩუქრე ბარათით და განვადებით ანგარიშსწორების საკითხი მოცემულია ამ ხელშეკრულების შესაბამის მუხლებში.

3.3 მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს პროდუქციის მიწოდება კომპანიის მხრიდან. მიწოდება ხდება მას შემდეგ, რაც მომხმარებელს განხორციელებული აქვს ანგარიშსწორება შესაბამისი ოდენობით.

3.4 კომპანია მომხმარებელს პროდუქციას აწვდის ანგარიშსწორების განხორციელდებიდან ორიდან შვიდი სამუშაო დღის ჩათვლით. სამუშაო დღეში ითვლება დღეები ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, თუ რომელიმე დღეს არ დაემთხვა საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრული უქმე დღე.

3.5 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი თავად უზრუნველყოფს პროდუქციის მიტანას მაღაზიიდან დანიშნულების ადგილამდე, პროდუქციის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობისგან თავისუფლდება კომპანია.

3.6 პროდუქციის შეძენის შემდეგ მომხმარებელს მიუვა სმს კოდი. პროდუქციის ჩაბარებისას მომხმარებელი უდასტურებს კურიერს აღნიშნულ კოდს (რომელიც უშუალოდ მომხმარებელს ეგზავნება) და ამ კოდის დადასტურებით იბარებს პროდუქციას.

3.7 პროდუქციის ჩაბარებისას მომხმარებელი სმს კოდის დადასტურებით ადასტურებს, რომ მას არ გააჩნია პროდუქციასთან მიმართებით რაიმე პრეტენზია და რომ პროდუქცია არ არის ნაკლის შემცველი. ანალოგიურად ადასტურებს მომხმარებელი ნაკლის არარსებობას, თუ იგი ჩაიბარებს შესაბამის პროდუქციას.

3.8 პროდუქციის ადგილზე დათვალიერების შემთხვევაში, მომხმარებელი ხელს მოაწერს აქტს, რომლითაც დაადასტურებს, რომ გაეცნო პროდუქციას და არ აქვს რაიმე სახის პრეტენზია.

4. გარანტიის არარსებობა

პროდუქციას არ მოჰყვება გარანტია. აღნიშნული არ გულისხმობს ნაკლს, რომელიც მოწესრიგებულია ამავე ხელშეკრულებით.

5. ნაკლის საკითხი

5.1 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი დაადასტურებს, რომ პროდუქციას გააჩნია ქარხნული ნაკლი / წუნი, კომპანია დაიბრუნებს პროდუქციას. დადასტურება უნდა მოხდეს არა მომხმარებლის შეხედულებით, არამედ, კომპეტენტური ორგანოს / პირის / უწყების დასკვნით.

5.2 ქარხნული ნაკლის / წუნის შემთხვევაში, კომპანია დაიბრუნებს პროდუქციას უსასყიდლოდ. თუ მომხმარებლის სურვილი იქნება პროდუქციის გამოცვლა, მაშინ ერთი მხრივ, წინასწარ უნდა შეუთანხმოს კომპანიას აღნიშნულის თაობაზე, მიიღოს კომპანიისგან შესაბამისი დასტური და მეორე მხრივ, თავად უზრუნველყოს პროდუქციის მიწოდება უკან, კომპანიაში.

5.3 ნივთის უკან დაბრუნების ვადა არის სამი კალენდარული დღე.

5.4 ნივთის დაბრუნება ან გადაცვლა კომპანიის მიერ მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი წარადგენს შესაბამის გადახდის დოკუმენტს (საგადახდო დავალება, ქვითარი და სხვ., რაც დაადასტურებს მის მიერ კომპანიასთან განხორციელებულ ანგარიშსწორებას).

6. სასაჩუქრე ბარათი

6.1 სასაჩუქრე ბარათი არის კომპანიის მიერ შეთავაზებული ბარათი მომხმარებლებისთვის, სადაც გათვალისწინებულია კონკრეტული თანხის ოდენობა, რის ფარგლებშიც შეუძლია მომხმარებელს, რომ შეიძინოს პროდუქცია.

6.2 სასაჩუქრე ბარათზე არსებული თანხის (სრული ან ნაწილობრივი სახით) ფულადი სახით მიღება დაუშვებელია.

6.3 სასაჩუქრე ბარათის მაქსიმალური მოქმედების ვადაა 3 თვე.

6.4 სასაჩუქრე ბარათის მოქმედების ვადის ამოწურვის შემდეგ, იგი უქმდება და მომხმარებელი ვეღარ მოახდენს პროდუქციის შეძენას.

6.5 სასაჩუქრე ბარათის ეტაპობრივი გამოყენება დაუშვებელია. ერთხელ გამოყენებული სასაჩუქრე ბარათი (მიუხედავად გამოყენებული თანხის ოდენობისა და პერიოდულობისა) კარგავს ძალას და მისი მეორედ გამოყენება მომხმარებლის მიერ დაუშვებელია.

7. განვადება

განვადების შემთხვევაში მომხმარებელი ხელშეკრულებას დებს ბანკთან, ხოლო ბანკსა და კომპანიას შორის ურთიერთობის საკითხი წესრიგდება შესაბამისი ხელშეკრულებით.

8. პასუხისმგებლობა

8.1 იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნა მომხმარებლის მხრიდან ვებგვერდის საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ გამოყენებას და ამით კომპანიას მიადგა ზიანი (ან კომპანიის მიმართ დაიწყება ნებისმიერი სახის სამართლებრივი წარმოება), მომხმარებელი იქნება ვალდებული, აანაზღაუროს ზიანი და ასევე, უზრუნველყოს, რომ სამართლებრივი წარმოებით არ შეჩერდეს კომპანიის საქმიანობა.

8.2 ვებგვერდის ტექნიკური (ასევე, დროებითი) გაუმართაობა არ წარმოადგენს კომპანიის პასუხისმგებლობის საფუძველს. ასეთ შემთხვევაში, მომხმარებლის უფლებები არ იქნება დარღვეული კომპანიის მხრიდან.

8.3 კომპანია თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი პირი კომპანიისგან შეძენილი პროდუქციით მიიღებს გარკვეულ ზიანს. ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ წინასწარვე ცნობილია მომხმარებლისთვის.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტა დასაშვებია ნებისმიერ დროს.

9.2 მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილის შემთხვევაში, იგი აღნიშნულის თაობაზე ატყობინებს კომპანიას ელ. ფოსტის საშუალებით. კომპანია ასეთ დროს ვალდებულია, ინფორმაციის მიღებიდან გონივრულ ვადაში შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.3 კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

9.4 იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის მხრიდან დაირღვევა ხელშეკრულება, კომპანიას უფლება აქვს, ხელშეკრულების შეწყვეტასთან ერთად მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ასევე დააკისროს მომხმარებელს პირგასამტეხლო, ორი ათასი ლარის ოდენობით.

10. კომუნიკაცია

მხარეები ერთმანეთთან კომუნიკაციას განახორციელებენ ფოსტის, ტელეფონის ან/და ელ. ფოსტის საშუალებით. კომპანია თუ არ დაუდასტურებს მომხმარებელს მისგან მისულ ელ. ფოსტას (კომპანიის ელ. ფოსტაა: pitstopmoto@outlook.com), მაშინ ჩაითვლება, რომ კომპანიას არ მიუღია იგი. ასეთ დროს, მომხმარებელს შესაძლებლობა გააჩნია, სატელეფონო საშუალებით დააზუსტოს საკითხი. ამასთან, კომპანიის მიერ გაგზავნილი ელ. ფოსტის (სმს-ის) შემთხვევაში, იგი გაგზავნილად ითვლება გაგზავნის მომენტიდან. სხვა შემთხვევაში, მომხმარებლის ვალდებულებაა, დაადასტუროს განსხვავებული მოცემულობა.

11. დაუძლეველი ძალა

11.1 მხარეები თავისუფლდებიან ვალდებულებისგან, თუ სახეზე იქნა დაუძლეველი ძალა.

11.2 კომპანია იტოვებს უფლებას, გააუქმოს შეკვეთა დაუძლეველი ან გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევისას. აღნიშნულის შესახებ კომპანია აცნობებს მომხმარებელს მათ მიერ მითითებული საკონტაქტო საშუალების გზით. ასეთ დროს კომპანია თავისუფლდება რაიმე ტიპის პასუხისმგებლობისგან, ხოლო გადახდილი თანხა უბრუნდება მომხმარებელს.

11.3 დაუძლეველი ძალის შესახებ მხარე ვალდებულია, მეორე მხარეს აცნობოს ასეთი დაუძლეველი ძალის დადგომიდან ოცდაოთხი საათის მანძილზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ დაუძლეველ ძალას არ აქვს მხარისთვის ადგილი.

11.4 დაუძლეველი ძალის აღმოფხვრის შემდეგ მხარეთა შორის დათქმული პირობებით გრძელდება ურთიერთობა.

12. პერსონალური მონაცემები

12.1 მომხმარებელი ადასტურებს, რომ ამ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით იგი კომპანიას აწვდის თავის პერსონალურ მონაცემებს.

12.2 მომხმარებელი კომპანიას პერსონალურ მონაცემებს აწვდის საკუთარი სურვილის საფუძველზე.

12.3 მომხმარებელი ინფორმირებულია, რომ კომპანიას უფლება აქვს, პერსონალური მონაცემები დაამუშაოს შეხედულებისამებრ.

12.4 კომპანია ასევე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი მომხმარებელი გამოიყენებს სხვის პერსონალურ მონაცემებს.

12.5 კომპანია თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან, თუკი მომხმარებელი არასწორად მიუთითებს თავის პერსონალურ მონაცემს.

12.6 კომპანია უფლებას იტოვებს, მომხმარებელს მის მიერ დატოვებულ მობილურის ნომერზე გაუგზავნოს შეტყობინება შეკვეთის სტატუსის შესახებ, ასევე, პირდაპირი მარკეტინგის (სხვადასხვა სარეკლამო) მიზნით.

×
გამოგვყევით 

ახალი პროდუქცია, მომსახურება, ონლაინ მაღაზია | PITSTOP MOTO

საავტორო უფლებები © 2018 წლიდან PITSTOP MOTO - ყველა უფლება დაცულია. პროვაიდერი  Webdoors
dfdfdf